VI EPhO - Lubiana - 2022 (formato PDF - 279 kB)

V EPhO - on line - 2021 (formato PDF - 2467 kB)

IV EPhO - on line - 2020 (formato PDF - 676 kB)

III EPhO - Riga - 2019 (formato PDF - 660 kB)

II EPhO - Mosca - 2018 (formato PDF - 624 kB)

I EPhO - Tallin - 2017 (formato PDF - 740 kB)